سوپ وارمر برقی امپریال

قطر ۳۴ سانتیمتر

ارتفاع: ۴۰ سانتیمتر